Różnica kursowa to wartość, która powstaje przy rozliczaniu transakcji finansowej uwzględniającej co najmniej dwie różne waluty. W Polsce transakcje walutowe muszą być przeliczane zgodnie ze stawkami określonymi przez Narodowy Bank Polski, który każdego dnia podaje wartości kursów dla danych walut. Pod uwagę brany jest kurs z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy, dlatego nie musi to być ten sam dzień, w którym kontrahent faktycznie dostaje swoje pieniądze na konto.

komp

Waluty obce dostępne na rachunku bankowym przelicza się po kursie ustalonym przez bank, ale cena pieniądza nie może być wyższa od kursu wyznaczonego przez NBP o więcej niż 5 procent. Jeśli bank narzuci kurs wyższy, przeliczenia dokonuje się na podstawie kursów Narodowego Banku Polskiego. Kurs waluty stosowany do rozliczeń będzie się różnił od kursu, za pośrednictwem którego obliczano wcześniej koszt albo przychód. To zaś oznacza, że podczas rozliczania mogą się pojawić różnice kursowe. Te dodatnie różnice będą zwiększać przychody, natomiast różnice ujemne będą powiększać koszty uzyskania przychodu. Dodatnie różnice kursowe pojawiają się wtedy, gdy otrzymywana zapłata jest wyższa niż wskazana wcześniej kwota przychodu oraz wtedy, gdy dokonuje się płatności na kwotę niższą, niż kwota wyliczonego kosztu. Podobnie jest w przypadku ujemnych różnic – powstają wtedy, gdy zapłata jest mniejsza od przychodu albo zapłacono więcej, niż wynosi wartość wykazanego kosztu.

{jumi[*2]}

Do różnic kursowych dochodzi także wtedy, gdy sprzedaje się lub kupuje waluty obce. Dodatnia różnica kursowa powstaje w przypadku, gdy sprzedaje się walutę drożej niż się ją kupiło i analogicznie – ujemna różnica kursowa jest konsekwencją sprzedaży waluty po cenie niższej. Różnice kursowe pojawiają się także przy spłacie kredytów zaciągniętych w obcej walucie. Przychód będzie wyższy gdy po przeliczeniu na złotówki okaże się, że zostało spłacone mniej pieniędzy niż wynosiła wartość kredytu, a gdy spłacono więcej niż pożyczono, będzie to oznaczać wzrost kosztów.

W 2012 roku wejdą w życie nowe przepisy określające zasady rozliczeń walutowych. Podatnicy będą mogli sami wybierać sposób, w jaki będą obliczane różnice kursowe. Do wyboru będzie metoda podatkowa korzystająca z przepisów podatkowych oraz metoda rachunkowa, działająca w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.